P.H.U. “ARTECH”
ul. Rzemieślnicza 1A
62-020 Swarzędź
tel./fax.: 61 817 32 17
tel. kom.: 600 477 654
artech@artech-swarzedz.pl

Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

P.H.U. ARTECH s.c.
Tadeusz Cieśliński, Telesfor Cieśliński
ul. Rzemieślnicza 1A
62-020 Swarzędz

NIP 777-10-03-684
REGON 630293690

z dnia 01.02.2015


I. Definicje


1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu
Internetowego Sprzedaż narzędzi stolarsko - tapicerskich Artech Swarzędz.

4. Sklep Internetowy Artech Swarzędz– serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.artech-swarzedz.pl/ za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy P.H.U. ARTECH s.c. Tadeusz Cieśliński, Telesfor Cieśliński a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca
2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego
(Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod
adresem http://www.artech-swarzedz.pl/.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep Internetowy, działający pod adresem http://www.artech-swarzedz.pl/, prowadzony jest przez P.H.U. ARTECH s.c. Tadeusz Cieśliński, Telesfor Cieśliński.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach
Sklepu Internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu
Internetowego.

2.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.artech-swarzedz.pl/webpage/pl/regulamin.html.
2.6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i Użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.7. Zdjęcia Towarów umieszczane na stronach internetowych Sklepu są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
2.11. Informacja o cenie podawana na stronie http://www.artech-swarzedz.pl/basket/index ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów rezerwacji lub Zamówienia, do końca realizacji rezerwacji lub Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do
poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. P.H.U. ARTECH s.c. Tadeusz Cieśliński, Telesfor Cieśliński może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez P.H.U. ARTECH s.c.
Tadeusz Cieśliński, Telesfor Cieśliński za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię P.H.U. ARTECH s.c. Tadeusz Cieśliński, Telesfor Cieśliński.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody P.H.U. ARTECH s.c. Tadeusz Cieśliński, Telesfor Cieśliński.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu
Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla P.H.U. ARTECH s.c. Tadeusz Cieśliński, Telesfor Cieśliński,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.artech-swarzedz.pl, dokonać wyboru produktu który oferuje sklep, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdź”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z P.H.U. ARTECH s.c. Tadeusz Cieśliński, Telesfor Cieśliński Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie przyjęcia zamówienia" zawierającą
ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub pocztą. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia dokonania przedplaty /przelewu przez Klienta lub wyslania zamówienia z określoną formą platności "za pobraniem" przy odbiorze dostarczonego towaru.


5.4. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta.

5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia,
specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego
45 1240 3233 1111 0000 3147 5536,

b) "za pobraniem" przy odbiorze dostarczonego towaru,VII. 

Prawo do odstąpienia od umowy


Jeśli zakupiony w naszym sklepie towar nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz go zwrócić w ciągu 14 dni roboczych od daty dostawy.

Zwracany towar nie może mieć śladów użytkowania. Proszę także, jeśli to możliwe, aby zachować oryginalne opakowanie nienaruszone.

Zwracany towar wyślij na adres:

P.H.U. ARTECH s.c. Tadeusz Cieśliński, Telesfor Cieśliński 
ul. Rzemieślnicza 1A
62-020 Swarzędz

Do zwróconego towaru prosimy dołączyć fakturę otrzymaną z przesyłką wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

   Uwaga! Zwroty wysyłane na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.

Opłata za zwrócone przedmioty zostaną wysłane w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nasprzesyłki. Spłata może dostać się do swojego konta bankowego. Proszę podać dokładną iczytelną nazwę banku i numer rachunku bankowego.Zwracany towar może być wymieniony na inny, który w ofercie - w zależności od produktuzwrócimy nadpłatę lub pobrać brakującą kwotę. Wcześniejszy kontakt w celu ustalenia dokładnejprocedury.

Pozycje zwrócone w późniejszym terminie nie będą przyjmowane. Po upływie 14 dni od daty dostawy, prawo do zwrotu lub wymiany wspiera tylko artykuły posiadające wadę ukrytą(odpowiedzialność sprzedawcy za zgodność towaru z umową).

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. P.H.U. ARTECH s.c. Tadeusz Cieśliński, Telesfor Cieśliński jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres artech@artech-swarzedz.pl. P.H.U. ARTECH s.c.Tadeusz Cieśliński, Telesfor Cieśliński zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. P.H.U. ARTECH s.c. Tadeusz Cieśliński, Telesfor Cieśliński nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie,którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. P.H.U. ARTECH s.c. Tadeusz Cieśliński, Telesfor Cieśliński podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić P.H.U. ARTECH s.c. Tadeusz Cieśliński, Telesfor Cieśliński o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sklep Internetowy ul. Rzemieślnicza 1A 62-020 Swarzędz, mailowo pod adres artech@artech-swarzedz.pl.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. P.H.U. ARTECH s.c. Tadeusz Cieśliński, Telesfor Cieśliński zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy P.H.U. ARTECH s.c. Tadeusz Cieśliński, Telesfor Cieśliński a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.


10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy P.H.U. ARTECH s.c. Tadeusz Cieśliński, Telesfor Cieśliński a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę P.H.U. ARTECH s.c. Tadeusz Cieśliński, Telesfor Cieśliński


10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


10.4. P.H.U. ARTECH s.c. Tadeusz Cieśliński, Telesfor Cieśliński zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, o czym Klient zostanie powiadomiony. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego.